Specjalizacje

Prawo budowlane

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań związanych z inwestycjami budowlanymi. Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego. Współpracujemy w tym zakresie ze sprawdzonymi specjalistami, w tym z rzeczoznawcami budowlanymi oraz biegłymi sądowymi z branży budowlanej, architektonicznej i konstrukcyjnej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych związanych z realizacją inwestycji, rękojmią i gwarancją.

Zagospodarowanie przestrzenne

Prowadzimy postępowania związane z zagospodarowaniem nieruchomości, w tym działania prowadzące do zmiany przeznaczenia gruntów oraz zmian w sposobie zagospodarowania przestrzennego zarówno na etapie sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, jak również przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. Stale współpracujemy z urbanistami i architektami uprawnionymi do sporządzania analiz urbanistycznych oraz projektów studium i Planów Miejscowych.

Prawo nieruchomości

Prowadzimy szereg spraw związanych z przejęciem lub wywłaszczeniem nieruchomości przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, w tym sprawy o zwrot nieruchomości, przymusowy wykup lub odszkodowanie. W skład zespołu Kancelarii wchodzą rzeczoznawcy majątkowi działający na terenie całej Polski.

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Wielu naszych Klientów to twórcy. Prowadzimy obsługę prawną szeregu pracowni projektowych plastycznych i architektonicznych. Reprezentujemy twórców w sprawach o ochronę praw autorskich osobistych i majątkowych. Prowadzimy szereg spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw autorskich.

Odszkodowania osobowe, komunikacyjne i leasing

Część zespołu Kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów i osób odpowiedzialnych za szkody osobowe i majątkowe. Posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie pozwalające na szybkie ustalenie właściwej procedury i możliwie najwyższej do uzyskania wysokości odszkodowania. Reprezentujemy też Klientów w sprawach rozliczenia umów leasingu.

Odszkodowania za COVID-19 (NEW)

W związku z szeregiem zapytań naszych Klientów o potencjalne możliwości uzyskania rekompensat za szkody wyrządzone działaniami Państwa oraz innych podmiotów wykonujących zadania państwowe w związku z pandemią, dokonaliśmy analizy i oceny prawnej tych działań. Wnioski płynące z tej oceny pozwalają na sformułowanie szeregu roszczeń przez podmioty i osoby, które w związku z działaniami organów władzy publicznej poniosły szkodę, w tym również szkodę związaną z utraconym zarobkiem, którego nie mogły osiągnąć przez tzw. lockdown.